صحرایی با غلظت ۵/۱ مولار DMSO پیشنهاد کردند (۳۵). بدنبال آن در سال ۲۰۱۲ ارزیابی هایی که به منظور بررسی تاثیرات سن، حالت نمونه (به شکل بافت و یا سوسپانسیون سلولی) و غلظت ضد یخ مورد استفاده انجام شد حاکی از آن بود که بافت بیضه ی نابالغ در مقایسه با بافت بیضه ی بالغ نسبت به ضد یخ ها حساس تر بوده و انجماد بیضه به صورت بافت، مطلوبتر

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد محصولات کشاورزی، قیمت گذاری

Leave a Reply