انجمادی مختلف انجام شده است، به طوری که در سال ۲۰۱۱ آزمایشی طراحی و انجام شد که در آن ۳ روش انجمادی با یکدیگر مقایسه شده بودند، علاوه بر آن اثر حالات مختلف بافت بیضه (از لحاظ وجود، عدم وجود و دستکاری تونیکا آلبوجینا و نحوه ی برش بافت) در نتیجه ی انجماد نیز مورد بررسی قرار گرفت. به طوریکه بافت بیضه در ۴ حالت، بدون تونیکا، بافت

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی، بخش عمومی و خصوصی، نیروی کار، بخش عمومی

Leave a Reply