دانلود پایان نامه

بیضه با تونیکای دستکاری شده (ایجاد منافذی در تونیکا آلبوجینا به وسیله ی سوزن به منظور نفوذ پذیر ساختن بافت جهت نفوذ ضدیخ)، با تونیکای سالم و بافت بیضه ای که به صورت طولی برش خورده بود، تحت انجماد واقع شدند و نتایج نشان داد زمانیکه بیضه بصورت طولی برش می خورد و یا با سوزن دستکاری می گردد، میزان زنده مانی سلولها در مقایسه با دو

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومیوگرافی، ایزومتریک

Leave a Reply