دانلود پایان نامه

نیز پیشنهاد کردند (۳۳). در سال ۲۰۱۱ آزمایشی در راستای بررسی اثرات عوامل دخیل در انجماد بافت بیضه انجام شد، این گروه با بررسی عوامل مختلف دخیل در انجماد (مانند اندازه بافت، نوع ضد یخ، غلظت ضد یخ و…) روش انجمادی مطلوبی را جهت انجماد بافت بیضه رت پیشنهاد کردند. این گروه بهترین حالت انجماد بافت بیضه را، انجماد بافت بیضه ی۵/۷ mg موش

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد می‌پذیرد.، ]از، سوخت[، پلاتینـــیوم

Leave a Reply