دانلود پایان نامه

از انجماد آن به صورت سوسپانسیون سلولی است، چرا که زنده مانی سلولها در انجماد بافت بالاتر از انجماد سوسپانسیون سلولی است. این تحقیق نیز DMSO را به عنوان ضدیخ مناسب برای انجماد بافت بیضه نابالغ وEG را به عنوان ضد یخ مناسب برای انجماد بافت بیضه ی بالغ در انسان پیشنهاد کرد (۳۶). تا به امروز مطالعات مختلفی به منظور مقایسه ی روش های

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره کنند.آنها، cytotoxic، سایتوتوکسیک)، (Tcellبه

Leave a Reply