از انجماد آن به صورت سوسپانسیون سلولی است، چرا که زنده مانی سلولها در انجماد بافت بالاتر از انجماد سوسپانسیون سلولی است. این تحقیق نیز DMSO را به عنوان ضدیخ مناسب برای انجماد بافت بیضه نابالغ وEG را به عنوان ضد یخ مناسب برای انجماد بافت بیضه ی بالغ در انسان پیشنهاد کرد (۳۶). تا به امروز مطالعات مختلفی به منظور مقایسه ی روش های

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره qu’il، a، vingt، au

Leave a Reply