پیشرفته هیپنوتیزم اثر هیپنوتیزور بزرگ و نامی آمریکایی ملوین۲۹ پاورز در ایران ترجمه و منتشر شد. مترجم و ناشر کتاب شخصی به نام (ی. و. ک. مهندلی) است که در ارتباط به تاریخ هیپنوتیزم در ایران در مقدمه مؤلف کتاب مزبور چنین آورده است: حرفه هیپنوتیزم به کهنسالی خود تاریخ است این هنر جذاب نخست در سرزمین مصر باستان به جهانیان شناسانده شد

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره امام صادق

Leave a Reply