مواجهه ی فرد با یک موقعیّت قابل توجه گاهی منجر به این حالت می شود. در چنین وضعیتی، انتظار می رود با کاهش تأثیر موقعیت، حالت های بیمار گونه نیز از بین برود.
۴- اختلال افسردگی عمده و افسردگی خویی: زمانی که شدت علائم افسردگی به حدی باشد که کلیه ی عملکردهای آدمی را تحت الشعاع قرار دهد و باعث تأثیرات عمده در عواطف، رفتار، تفکر و

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه آزمودن، ۱و۲، انژکتور، ضدزنگ

Leave a Reply