جامعه نیز وارد میکند. برای تعریف این اختلال بهتر است نشانههای آن را بشناسیم. در حقیقت، این اختلال در مجموعهای از علائم (نشانگان) بروز مییابد که بر اساس کمیّت و کیفیّت و مدت زمان دارا بودن این علائم، میتوان تشخیص داد که فرد به یکی از انواع افسردگی مبتلا شدهاست. البته باید توجه داشت که این اختلال در نشانگان ظاهر میشود و فقط با یک

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، Many، studies، Mansoori).

Leave a Reply