دانلود پایان نامه

اروپا بر این عقیده بودند که افسردگی به واسطه ی نفوذ و تسلط ارواح شیطانی بر انسان به وجود می آید. مارتین لوتر، اصلاح طلب مذهبی آلمانی نوشت:”تمامی سنگینی روح و مالیخولیا از شیطان سرچشمه می گیرد”. در واقع همین اصطلاح مالیخولیا یاملانکولیا،به افرادافسرده اشاره داشت وچنین افرادی جنزده،شیطانی،مالیخولیایی یا ملانکولیک خوانده می شدند.

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهشخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

Leave a Reply