دوره ای ازافسردگی است که معمولاًدر پاییز و زمستان تجربه می شود و یکی از عوامل مهم آن نورناکافی است. احتمالاً نور ناکافی تغییرات معنی داری رادرسطوح برخی ازهورمون هابه ویژه “ملاتونین” ایجاد می کند وازطرفی تغییرات دما و نور موجب به هم خوردن ساعت درونی بدن که الگوهای خواب و بیداری را کنترل می کند، می گردد و این تغییرات منجر به بروز

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع روانشناسی، مهارت میان فردی، وجدان کاری، خودمختاری

Leave a Reply