موقعیّت و سازگار شدن شخص با شرایط تازه، به سرعت از بین می رود.
۲- داغ دیدگی یا واکنش سوگ: غمی است که در اثر فوت نزدیکان بوجود می‌ آید. وقتی رابطه ی مهمی پایان می یابد، بیشتر بازماندگان حالتی را تجربه می کنند که معمولا این حالت نیز کاملا عادی است، مگر آنکه واکنش های سوگبه صورت طولانی باقی بماند.
۳- اختلال سازگاری با خلق افسرده:

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع کودکان مبتلا به ADHD، کودکان مبتلا

Leave a Reply