آسیب‌پذیری مهم است و تکلیف دائمی بذر خوبی پاشیدن، به اندازه مداخله کردن برای برطرف نمودن آسیب حائز اهمیت است (سلیگمن۵۴، ۲۰۰۴، ترجمه تبریزی و همکاران، ۱۳۸۸).
۲-۱-۳- حوزه‌ های اصلی روانشناسی مثبت‌نگر
هیجانات مثبت
خصیصه‌های مثبت افراد
نهادها و سازمان‌های مثبت
هیجانات مثبت شامل مطالعه درباره‌ی بهزیستی روانشناختی، رضایت و خرسندی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره ریخت شناسی، مورفولوژی

Leave a Reply