است و تمرکز آن بیشتر بر قدرت و توانایی‌های فرد است تا جست‌وجو در ضعف‌ها و نقص‌های آن، این رشته به دنبال آن است که تصویری از زندگی خوب را به روشنی بیان کند (البته از لحاظ روانشناختی) و برای اینکه مشخص کند چه چیزی زندگی را برای زیستن با ارزش می‌کند از روش‌های تجربی روانشناسی بهره می‌برد.

۲-۱-۲- مکتب روانشناسی مثبت‌نگر
موضوع

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیر رسمی، بخش عمومی و خصوصی، نیروی کار، بخش عمومی

Leave a Reply