دانلود پایان نامه

وسیعی در سطح جهان برخوردار است به طوری که از یخ های قطبی تا رسوبات اعماق دریاها اثرات آن را می توان یافت.
ترکیبات غیرحلال سرب درسطح زمین جذب رسوبات می شوند،گیاهان آبزی نیزسرب را انباشته می‎کنند، اکسیداسیون بیوشیمیایی مواد آلی در غلظت های بالا ی ۰/۱ میلی گرم در لیتر متوقف می شود. آب‎های زیرزمینی نیز تحت اثرات ترکیبات محلول سرب

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد (۳۶).، وEG، ضدیخ،

Leave a Reply