دانلود پایان نامه

ن دانشگاه آزاد به دین دارد.
14- منطقه سکونت دانشجویان چه تأثیری به پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین دارد.
15- میزان برخورداری دانشجویان از رفاه اقتصادی چه تأثیری به پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین دارد.

فصل دوم

پیشینه تحقیق

بررسی آثار و پژوهش های انجام شده
زواریان، زهرا/ نیک خواه ناهید/ مهدی پور، سهیلا/ جایگاه مذهب در اعتقاد عملی جوانان
این تحقیق به بررسی میزان شناخت و نحوه برداشت جوانان از مذهب می پردازد و این که جوانان تا چه اندازه با دین آشنایند و دین تا چه حد در عملکرد و زندگی روزمره آنان مؤثر است.
جمعیت نمونه تحقیقی حدود 700 نفر از دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران بوده اند.
مهم ترین یافته های تحقیق عبارتند از:
95 درصد پاسخگویان وجود خدا را با ور داشته و نسبت به خداوند ابراز علاقه و دوستی کرده اند در حالی که تنها 76 درصد قیامت را باور داشته اند.
71 درصد پاسخگویان نقش مذهب را در زندگی مثبت دانسته و نسبت کسانی که اسلام را دین کاملی تلقی کرده اند تنها 54 درصد بوده اند.
تنها 51 درصد پاسخگویان اعمال مذهبی را انجام می دهند 67 درصد نماز می خوانند که از این نسبت 32 درصد از روی عادت یا اجبار نماز می خوانند گرایش به مطالعه کتابهای مذهبی 16 درصد است.
34 درصد پاسخگویان اعمال خلاف مذهب انجام می دهد .
67 درصد پاسخگویان اطلاعات مذهبی خود را ناکافی اعلام کرده اند.
نتیجه گیری نهایی محققین آن است که عملکرد دینی و رعایت اصول مذهبی کاهش چشمگیر داشته ونگرش جوانان نسبت به مذهب سطحی موردی و بدون شناخت فلسفه مذهب و احکام دینی است علت نگرش به دین از نظر محققین و براساس نتایج تحقیقی، ناکافی مبلغین دینی در معرفی و تفهیم درست دین و از سوی دیگر عدم ارضای نیازهای اولیه جوانان است.
رونقی، مرضیه، بررسی تأثیرنگرش های دینی بر نحوه عملکرد اقتصادی
گروه های اجتماعی مختلف (بازاریان)، پایان نامه کارشناس ارشد جامعه شناسی، به راهنمایی غلامعباس توسلی، دانشگاه تهران
محقق نگرش به دین دارد در سه سطح مردی، نهادی، اجتماعی مورد بررسی قرار داده و شاخص هایی نظیر شناخت از افراد مذهبی جامعه، علائق مذهبی پاسخگو میزان دغدغه دینی پاسخگو، حضور در مساجد زیارتگاه ها از نظر پاسخگویان را سنجیده است نحوه عملکرد اقتصادی نیز با شاخص هایی نظیر قناعت اقتصادی، فعالیت اقتصادی فردی یا گروهی، اهمیت پول در زندگی و رابطه با افراد پولدار غیر متدین اندازه گیری شده است. نمونه تحقیق شامل 228 واحد تجاری در بازار تهران است که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که:

اولاً: افراد در سنین مختلف نگرش های دینی متفاوتی دارند.
ثانیاً: بین نگرش های دینی در سنین مختلف و نحوه عملکرد اقتصادی افراد رابطه وجود دارد در واقع شکل گیری نحوه خاصی از عملکرد اقتصادی نمی تواند به دور از چارچوب اعتقادات دینی افراد مورد بررسی قرار گیرد.
ثالثاً: سن و سابقه در نحوه عملکرد اقتصادی اثر می گذارند یعنی افراد واقع در سنین بالاتر و دارای سابقه بیشتر در عملکرد اقتصادی خود بیشتر شؤن و ضوابط دینی را رعایت می کنند.
صباغ پور/ علی اصغر، بررسی نگرش های سیاسی مذهبی جوانان
دکور تهرانی (22-17 ساله) و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، به راهنمایی غلامعباس توسلی، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده تحقیق بر روی 226 نفر در منطقه شمال و جنوب تهران انجام شده است. تحلیل یافته ها با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی و هیستوگرام و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تا اوبی، کاما، کرامر، آزمون کی دو و نیز تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون چند متغیری صورت گرفته است.
نگرش مذهبی بر اساس شاخص های زیر بررسی شده:
میزان شناخت افراد مذهبی جامعه
علاقه و رجحانهای مذهبی پاسخگو
میزان اطلاعات و آگاهی های مذهبی پاسخگو
میزان دین حسی پاسخگو (به معنای واکنش پاسخگو نسبت به کسانی که تفاوت مذهبی با آنان دارند که با طیف بوگاردوس سنجیده شده است.)
میزان گرایش پاسخگو به مشارکت در امور دینی
نگرش جوانان نسبت به کیفیت حجاب بانوان
یافته های تحقیق بیانگر آن است که نگرش های مذهبی (و البته نگرش های سیاسی) جوانان در هر دو منطقه شمال و جنوب تهران در حد اندکی قرار دارد. به نظر محقق دلیل را باید در مشکلات و نیازهای اساسی معیشتی جوانان، دلزدگی جوانان از مذهب به دلیل نوع تبلیغات حکومتی، اشتغال به تحصیل، ورزش و هنر و اشباع ذهن و عاطفه جوانان به وسیله مقولات جستجو نمود. از دیگر نتایج تحقیق آن که در شمال و جنوب تهران،بعد عاطفی نگرش های مذهبی در رتبه اول، بعد رفتاری دررتبه دوم و بعد شناختی در ربته سوم قرار گرفته است. البته بعد رفتاری نگرش در جنوب تهران قوی تر از شمال تهران است.
مرجایی سید هادی، بررسی میزان دین گرایی و ایمان دینی در بین دانشگاهیان، شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمک جهاد دانشگاهی تهران 1379
پژوهش مذکور ضمن سنجش اعتقادات دینی دانشجویان دانشگاه های تهران با تکیه بر بعد فردی دینداری، جهت گیری دانشجویان را در قالب گونه آماری (idealtype) دو گرایانه شامل جهت گیری بنیاد گرایانه و سکولاریتی (عرقی گرایانه) بررسی کرده است.
جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 600 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی شهر تهران که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند می باشد.
یافته های نشان داده به لحاظ اعتقادات دینی، یعنی رعایت شعائر و مناسک دینی که بر جنبه فردی دینداری دلالت دارد دانشجویان در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارند به نحوی که اعتقادات دینی 78 درصد آنها در سطح متوسط به بالا ارزیابی شده است. ولی در بخش جهت گیری دینی تفاوت ها قابل توجه تر است. در این بخش چهار عامل تعامل دین، سیاست ، تعامل دین و دنیا، دین و علمای دینی و تکثیر گرایی سنجیده شده میزان جهت گیری سکولاریتی دانشجویان به ترتیب 5/36%، 16%، 5/43%، 6/48% بوده است.
نتایج بدست آمده از نه گویه ای که جهت گیری دانشجویان در عرصه دین و سیاست را ارزیابی کرده اند نشان می دهد. در مجموع حدود 36 درصد دانشجویان درباره رابطه دین و سیاست جهت گیری سکولاریتی و حدود 35 درصد جهت گیری بنیاد گرایانه داشته اند. محقق نتیجه می گیرد با توجه به این که دانشجویان در جهت گیری درباره این موضوع به دو طیف کاملا مساوی با دو جهت گیری متعارض تقسیم شده اند شکاف ا عتقادی بوجود آمده در جامعه دانشگاهی ناشی از اعتقادات دانشجویان به مناسک و شعائر نیست بلکه محل تعارض و اختلاف در نوع برداشت بنیاد گرایانه یا سکولاریتی از مبادی در عرصه سیاست است هم چنین 16 درصد دانشجویان درباره تعامل دین ودنیا دارای جهت گیری سکولاریتی و 45 درصد دارای جهت گیری بنیادگرایانه اند.
بررسی گرایش های دینی دانشجویان، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان 1375
جامعه آماری 958 نفر از دانشجویان دانشگاه های اصفهان (علوم پزشکی، صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان) بوده اند.
پرسش محوری پژوهش این بوده است که آیا با تحولات و نوسازی هایی که در دو دهه پس از انقلاب صورت گرفته اعتقادات دینی دانشجویان سکولار شده یا خیر؟ پژوهشگران این بررسی جهت سنجش سکولاریسم ابتدا از بعد نظری یک سنخ شناسی عرضه نمودند و میزان پایبندی و اعتقادات دینی را بر روی پیوستاری که یکسوی آن بی دینی (معاند) و سوی دیگر مسلمان انقلابی قرار داشت بررسی کردند. یافته های تحقیق نشان داد که 2/71% دانشجویان در حد مسلمانان انقلابی، 7/64% مسلمان روشنفکر، 4/56% مسلمان سنتی، 3/43 مسلمان علم زده، 6/40% مسلمان حجیته ای ، 5/16% بی دین )معاند) 16% مسلمان اسمی و 1/13% به دین بی اعتنا بوده اند. به این معنا که دخالت دین در دنیا را امری پسندیده و مقبول دانسته اند بررسی عامل سوم نشان داد که 5/43 درصد پاسخگویان دیدگاه سکولاریتی و 1/26 درصد جهت گیری بنیاد گرایانه دارند. بنابراین بخش قابل توجهی به جایگاه برتر و ممتاز علمای دین و نهاد روحانیت تردید دارند و براساس دیدگاه سکولاریتی معتقد به تقدس زدایی از علمای دین و نهاد روحانیت هستند.
توزیع نظرات پیرامون عامل چهارم نیز نشان می دهد که 486 درصد دانشجویان جهت گیری سکولاریتی و 17 درصد جهت گیری بنیاد گرایانه دارند. این عامل (انحصار گرایی دینی) مشتمل بر دو بعددینی (سنجش حقانیت دین اسلام نسبت به سایر ادیان) ودرون دینی (حقانیت مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب) است به لحاظ سنخ شناسی تجربی عرصه های مختلفی که در آن از غلظت بنیاد گرایی کاسته شده و به دامنه تفکرات سکولاریتی افزوده شده به ترتیب اهمیت عبارتند از: تعامل دین با سایر مذاهب و ادیان (تکثر گرایی دینی) تعامل دینی و علمای دینی، تعامل دین و سیاست و تعامل دین با امور دنیا و عقلانیت.
بلالی- اسماعیل، سنجش گرایش دینی دانشجویان روزانه دانشگاه تبریز و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن 1377
محقق در این پژوهش با بهره گرفتن از روش مطالعه پیمایشی و با بهره گیری از 45 گویه به سنجش میزان گرایش دینی 325 نفر از دانشجویان پرداخته است. مجموعه گویه ها از طریق تحلیل عاملی به سه بعد اساسی شامل اعتقاد دینی، آمادگی رفتاری دینی و شناخت دین دلالت می کنند. ضرایب مربوط به روایی مقیاس ها برای بعد اول 80% ، بعد دوم 85% و بعد سوم 86% گزارش شده است.
یافته های تحقیق نشان دادکه بین اعتقاد دینی و آمادگی رفتاری دینی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد بدین ترتیب که بعد اعتقاد دینی دانشجویان دختر نسبت به پسر بیشتر است ولی در بعد آمادگی رفتاری نمره مردان بیش از زنان است و در بعد شناختی تفاوتی بین دو جنس وجود ندارد.
تحلیل ها رگرسیونی متغیرهای مستقل مطالعه فوق با ابعاد اعتقاد و دینی نشان دهنده وجود رابطه بین اعتقاد دینی با نوع الگوی مذهبی، نوع دوستان، ارزیابی فرد از اطلاعات منابع دینی، هم اتاقی های فرد، ارزیابی وی از اطلاعات خود و مذهبی بودن مادر و پدر اوست.
علی اسدی و مهدی برکشی و منوچهر محسنی تحقیقی با عنوان گرایش های فرهنگی و نگرش های اجتماعی در ایران، انجام داده که رفتارهای مذهبی مورد مطالعه قرار گرفته در این پژوهش عبارت بوده است از: نماز، روزه، نذر و نیاز، خمس و زکات، زیارت اهل قبور، شرکت در هیأت های مذهبی، نماز رایجترین رفتار مذهبی بوده که با کاهش سن از عمومیت آن کاسته می شده و روزه دومین رفتار رایج بوده که با افزایش سن بر عمومیت آن افزوده می گشته است.
دکتر منوچهر محسنی تحقیقی با عنوان بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران در 1374 انجام داده که در این تحقیق رفتارهای مذهبی از قبیل: شرکت در مجالس روضه خوانی، شرکت در نماز جماعت، زیارت اماکن مذهبی، از قبیل: شرکت در مجالس روضه خوانی،شرکت در نماز جماعت، زیات اماکن مذهبی، نذر و نیاز، رفتن به دعای کمیل و پرداخت فطریه را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جوانان کم تر از همه در مراسم و مجالس روضه خوانی شرکت می کردها ند که با بالا رفتن سن بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می شده است. و این مطلب در مورد رفتن به مساجد و زیارت زنان به مساجد می رفته اند. شرکت دانشجویان و محصلین درنماز جماعت بسیار اندک بوده، زنان بیش از مردان به زیارت امکان مذهبی می رفته اند و کلاً افراد میانسال بیش از سایر گروه های سنی به زیارت می رفته اند.
دکتر فریده آل آقا. تحقیقی با عنوان «وضع موجود فرهنگ عمومی بزرگسالان را در چهار استان کرمانشاه، هرمزگان یزد و آذربایجان شرقی» انجام داده که در این تحقیق به بخشی از باورهای مذهبی و دستورات اجتماعی اسلام نیز توجه کرده است. به طوری که 6/46% موافق بوده اند که مسلمانان واقعی کسی است که نماز بخواند و روزه بگیرد، 8/35% نیز مخالف این امر بوده اند و 6/17 نظر خاطی نداشته اند. 100% پاسخگویان دستورات اسلامی را یک روش صحیح زندگی دانسته اند. میانگین باورهای مذهبی در بین زنان و مردان تفاوت معنا داری نداشته است. اما در گروه های سنی 20 تا 29 سال کم تر از گروه 30 تا 39 و معادل گروه سنی 40 تا 49 سال بوده است.
محمد رضا طالبان، تحقیقی با عنوان «سنجش دینداری و گرایش جوانان دانش آموز به نماز در منطقه 5تهران در سال 1377 انجام داده که در این تحقیق دینداری با سه بعد اعتقادی (اعتقاد به خدا و معاد) مناسکی (نماز) متعهد مذهبی یا اهمیت دین در زندگی (اهمیت خدا در زندگی) سنجیده شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهند که بین گرایش به نماز، پایبندی به نماز، اعتقادات دینی و تعهد دینی ضریب همبستگی بالایی وجود داشته است چهار عامل جنس (به نفع پسران) نوع مدرسه ( به نفع مدارس دولتی) سواد پدر ومادر (به نفع زیر دیپلم) بر گرایش به نماز مؤثر بوده است.
بر بعد مناسکی دو عامل جنس (به نفع پسران) سواد پدر و مادر ( به نفع زیر دیپلم) تأثیر معنا داری داشته است.
محمودی، مهری/ رابطه قشر بندی اجتماعی وگرایشات و رفتارهای دینی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، به راهنمایی عماد افروغ دانشگاه تربیت مدرس، 1378.
تحقیق به بررسی رابطه بین قشر بندی اجتماعی به عنوان متغیر مستقل با متغیرهای دانش دینی، باور دینی، گرایش دینی، حس دینی، تجربه دینی و رفتار دینی به مثابه متغیرهای وابسته پرداخته است. جامعه آماری تحقیق ساکنان سه منطقه پانزده هشت و یک تهران می باشند که 240 نفر به شیوه طبقه ای غیر متناسب از هر منطقه انتخاب شدند برای تحلیل داده ها از فراوانی، مقایسه میانگین ها و رگرسیون دو متغیر و چند متغیره استفاده شده است . نتایج تحقیق به اختصار نشان می دهد که :
اولاً: بین متغیر (محل زندگی با باور دینی، حس دینی و رفتار دینی رابطه مثبت برقرار است.
ثانیا: بین متغیر سواد با باور دینی، حس دینی و رفتار دینی رابطه معکوس برقرار است یعنی اقشار با سواد تر جامعه از نظر سه مؤلفه یاد شده گرایش دینی در سطح پائین تری قرار دارند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درمورد گزارشگری مالی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عظیمی هاشمی، مژگان/ بررسی نگرش جوانان مشهد به دین
این پژوهش از نظر زمانی مطالعه ای قطعی است و نگرش جوانان شهر مشهد به دین و دو نسخ نگرشی (سکولار و غیر سکولار) را در برهه مشخصی از زمان مورد بررسی قرار می دهد. هم چنین مطالعه ای پنهانگر است و قصد دارد با مطالعه نمونه ای معرف، یافته های آن را با کران خطا و سطح اطمینان مشخص به جامعه آماری جوانان(29-19 ساله ساکن در شهر مشهد) تعمیم دهه واحد تحلیل فرد است و سطح تحقیق اکتشافی و در سطح توصیف و طبقه بندی است بنابراین درصدد تبیین عوامل مؤثر بر نوع نگرش های نمی باشد.
از آنجا که پژوهش حاضر در سحط توصیف و طبقه بندی است لذا در صدد بررسی فرضیه یا روابط بین متغیرهای مستقل یا وابسته نمی باشد متغیر اساسی پژوهش حاضر نگرش حوانان 29-19 سال به دین است و تغییرات نگرش بر اساس چند متغیر پیشینه ای (سن)، جنس، خاستگاه اجتماعی یا محل تولد) و متغیرهای منابع کسب اطلاعات دینی، تبلیغات و عملکرد حکومت دینی، پایپندی دینی یا دینداری خانواده ودوستان صمیمی که در واقع پیامد نوع نگرش به دین می باشد طبقه بندی خواهد شد بر اساس تعاریف مفهومی از نگرش،نگرش به هر موضوع یا پدیده دارای سه وجه شناختی و عاطفی و آمادگی رفتاری است و هر یک از اجزای نگرش نیز از حیث شدت و پیچیدگی قابل تفکیک می باشند.
نتایج حاصل از بررسی سه وجه شناختی، عاطفی و آمادگی رفتاری در این تحقیق نشان داد که موضوع عاطفی یا احساسی جوانان در برابر دین بیش از بعد شناختی سمت و سوی مثبت دارد به طوری که 96 درصد بر اساس مقیاس حاضر عاطفه مثبت یا کلام مثبت، 3 درصد بینا بین و فقط 1 درصد موضوع منفی اتخاذ کرده اند. بررسی همسویی وجوه نگرش افراد از طریق روش تحلیل خودشه نشان داد سه وجه نگرش در بین 55 درصد نمونه کاملا همسو و هماهنگ است و 45 درصد

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی : امیدبخش ترین آیه-دانلود کامل

Leave a Reply