کارکنان در صنعت بیمه
هدف های فرعی:
تعیین تاثیر سرمایه فکری بر حفظ و نگهداری کارکنان
تعیین تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر حفظ و نگهداری کارکنان
تعیین تاثیرمدیریت سرمایه فکری بررفتارشهروندی سازمانی

فرضیه های تحقیق:
فرضیه های اصلی:
1. مدیریت سرمایه های فکری بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
2. رفتارشهروندی بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیرمثبت و معناداری دارد.
3.مدیریت سرمایه فکری بررفتارشهروندی سازمانی تاثیرمثبت و معناداری دارد.
فرضیه های فرعی:
1-مدیریت سرمایه ارتباطی بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیرمثبت و معناداری دارد.
2-مدیریت سرمایه انسانی بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیرمثبت و معناداری دارد.
3-مدیریت سرمایه ساختاری بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیرمثبت و معناداری دارد.
4-اداب اجتماعی برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
5- نزاکت برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
6- جوانمردی برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
7- وجدان کاری برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
8- نوع دوستی برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت ومعناداری دارد.
4-1-1 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضرواحدهای ستادی شرکت بیمه ایران می باشد.

5-1-1 قلمرو موضوعی تحقیق:
قلمروموضوعی تحقیق حاضرتاثیر مدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان است که یکی از موضوعات منابع انسانی است.

6-1-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
سرمایه فکری: به عنوان ترکیبی ازدارایی های نامشهود تعریف می شودکهتواناییسازمانرادرانجاموظایفشافزایش میدهد(12،1996،Brooking)
سرمایه انسانی : سرمایه انسانی ،سرمایه ای درونیدر میان افراد بوده و سازمان قادر به اکتساب و تملک انها نیست بنابراین این خطر برای سازمان وجود دارد که با ترک افراد ،این سرمایه نیز از سازمان خارج گردد از این رو سرمایه انسانی بستگی مستقیمی به نحوه ی بکارگیری این سرمایه ها توسط سازمان و توسع ی خلاقیت و نواوری برای بهبود این سرمایه ها دارد (1998،Bontis)
سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری به تماممواردی که از کارکنان سازمان (سرمایه انسانی)پشتیبانی می کند ،اطلاق میگردد سرمایه ساختاری،زیر ساخت پشتیبان کننده ای است که سرمایه های انسانی را به مرز عملیاتی شان هدایت می کند این سرمایه ها در مالکیت سازمان بوده و با امدنورفتن افرادبه سازمان در انها تغییری ایجاد نمی کند ( 1998،bontis)
سرمایه ارتباطی :تمامی دانش قرارگرفته شده درروابط یک سازمان بامحیط خود شامل مشتریان ،عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان مهمترین جز یک سرمایه ارتباطی سرمایه مشتری است .(بونتس ،1998)
رفتارشهروندی سازمانی:ارگان در کتب خود تحت عنوان (رفتار شهروندی سازمانی ؛نشانگان سرباز خوب؛این پدیده را چنین تعریف میکند :رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهای فردی اخنیاری و اگاهانه اند و به طورمستقیم و صریح به وسیله سیستم های پاداش سازمانی ،رفتارهای فردی و اختیاری و اگاهانه اند این رفتارها د رمجموع اثر بسیار چشمگیری بر اثربخشی سازمانی دارند منظور ا ز اختیاری بودن این است که این قبیل رفتارها جزئ الزامات اساسی نقش و شرح شغل کارکنان نمی باشد (چن و همکاران ،2009،112)
ارگان و همکاران (ارگان و دیگران، 2005 ) رفتار شهروندی سازمانی را رفتارهای آزادانه فردی که بوسیله سیستم پاداش، مستقیم یا اشکارا شناخته نشده و عملکرد کارا و اثر بخش سازمان را بهبود می بخشد، تعریف نموده اند.ابعاد رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت ( M, 2011, PP.9881 . Hadizadeh. M. A, & Tehrani).
آداب اجتماعی: رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد.
نوع دوستی: عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان.
وجدان کاری: رفتاری فراتر از الزامات تعیین شده رسمی در محیط کار میباشد.
جوانمردی: عبارتست از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمتهای، اجحافها و سختیهای اجتناب ناپذیر محیط کاری، بدون ابراز گله یا شکایت.
نزاکت: اندیشیدن و توجه به اثر رفتار فردی و تأثیر آن بر دیگران (Markoczy & Xin, 2004, P3).
حفظ و نگهداری کارکنان: فرایندطراحی برنامه های بهداشت و ایمنی و ارائه خدمات رفاهی را تحلیل می کند (سید جوادین ،1373،ص1611)وفرایندی است که مدیریت با استفاده از عواملی همچون نظام پرداخت اثربخش ،پاداش،مزایای رفاهی ،اموزش و بهسازی و…سعی می کند تمایل به تداوم خدمت کارکنان درسازمان راافزایش دهد(خوش نشین،1376،ص43).

2-1 بخش دوم:آشنایی با شرکت بیمه ایران
1-2-1 تاریخچه شرکت
سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ???? خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ???? است که در ماده ? آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارتعدلیهتنظیممیشود .تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ?? آبان ???? وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ???? را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود ?? شر
ک
ت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند . درسال ???? نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام “بیمه شرق ” تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایرانآغازبهفعالیتکردند.نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعتبیمهشتاببیشتریگرفت .قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ?? خرداد ???? در ?? ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (? ) این قانون اعلامکردهاستکه :به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، مو?سسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد.
تنظیم بازار بیمه کشور وهدایت آناز طریق تصویبآییننامهها و مقررات
توسعه و تعمیم بیمههای بازرگانی
اعطای مجوز تأسیس شرکتها و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمهای به نمایندگی از دولت در بازار
انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمهای
قبولی و واگذاری بیمههای اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیاراتبیمهمرکزیجمهوریاسلامیایرانطبققانونمذکورعبارتاستاز:
-تهیهآیین‌نامه‌هاومقرراتبرایحسناجرایامربیمه
– تهیه اطلاعات لازمازعملکرد‌مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران
-انجام بیمه هایاتکاییاجباری
-قبول یاواگذاری بیمههایاتکایی بهموسسات بیمه داخلی یا خارجی
-اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و وتنظیم آیین نامه ان
ارشاد،هدایت و نظارت برموسسات بیمهوحمایتازآنها برایحفظ سلامت بازار بیمه
-تنظیمامورنمایندگیودلالی بیمهونظارت برامور بیمهاتکایی.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

1- 2 بخش اول: ادبیات تحقیق
1-1-2 مدیریت سرمایه فکری

مقدمه:
در دو دهه گذشته به سمت اقتصادی حرکت کرده ایم که سرمایه گذاری در منابع انسانی ، فناوری اطلاعات ، تحقیق ، توسعه و تبلیغات به منظور حفظ برتری رقابتی و تضمین زیست پایی سازمان ها ضروری به نظر می رسد( Remirez , 2008). با توجه به این امر ، می توان بیان داشت که منبع خلق ارزش اقتصادی ، ایجاد و مدیریت دارایی های نامشهودی است که از آن به عنوان سرمایه فکری یاد می شود( همان). به عبارت دیگر ، با توجه به این که قابلیت های سازمانی مبتنی بر سرمایه فکری است ( sudarsanam , 2008) . مالکیت سرمایه فکری ، سازمانها را به توانایی های خاصی مجهز می سازد ( بارتون لئونارد، 1992 ؛ همل و پراهالد ، 1990(. مدیریت این سرمایه استراتژیک به منظور رقابت پذیری سازمان ها به امری حیاتی مبدل شده است( Marr et al , 2003).
1-1-1-2- تعریف مدیریت سرمایه فکری
سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد.سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار ، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازد.به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از : جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آنها( Ghlichli& Moshabaki , 2006) . جان گالبریث – اقتصاددان- اولین بار در سال 1969 از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد.اما کاربرد جدید آن به اوایل دهه 1990 بر می گردد.به همین دلیل ، تاکنون تعریفی که مورد پذیرش همگان باشد ، ارائه نشده است(Jorgensen , 2007). و هر یک از صاحبنظران این حوزه ، با هدف ها و سوگیری های متفاوت ، تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند که در جدول 1 به مهمترین آنها اشاره شده است .
جدول 1 . کاربرد اصطلاحات و تعاریف متفاوت سرمایه فکری توسط صاحب نظران
صاحبنظران
اصطلاح / مفهوم
تعریف
ایتامی(1991)
Invisible Assets
دارایی هایی هستند که طیف وسیعی از پدیده ها از قبیل فناوری ، اعتماد مشتری ، فرهنگ سازمان و مهارت های مدیریت را در بر می گیرد.
هال (1992)
Intangible Assets

منابع ارزشمندی هستند که سایر منابع سازمان را به دارایی های با ارزش افزوده تبدیل می کنند.
اسمیت (1997)
Intellectual
Property
بخشی از سرمایه های سازمانی هستند که به همراه سرمایه های مشهود ، به برتری رقابتی و بهبود عملکرد منجر می شوند.
بروکینگ (1997)
Intellectual
Capital
سرمایه فکری ، ترکیبی از دارایی های بازار ، دارایی های انسانی ، مالکیت فکری و دارایی های زیر ساختی است.
ادوینسون و مالون
( 1997)
Intellectual
capital &Intangible Assets
دارایی هایی هستند که ماهیت فیزکی ندارند اما منبع خلق ارزش در سازمان هستند.
اسویبی(1997)
Immaterial values
ارزش های غیر مادی متشکل از سه جزء شایستگی کارکنان ، ساختار داخلی و ساختار خارجی است.
ناهاپیت و قوشال
(1998)
Intellectual
Capital
دانش یا توانایی دانستن یک جمع اجتماعی ، همانند سازمان و اجتماع است.
استوارت(1998)
Intellectual
Capital
ماده فکری است – دانش ، اطلاعات ، دارایی فکری ، تجربه – که می ت
واند منجر به ارزش افزوده بینجامد.
پتی و گوتری(2000)
Intellectual
Capital
ارزش اقتصادی دو گروه از دارایی های سازمان است : سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی
مورتیسن و همکاران (2004)
Intellectual
Capital
اشاره به منابعی از قبیل کارکنان ، مشتریان ، فناوری اطلاعات ، وظایف اداری و دانش دارد.

( Source : Choong , 2008)
پس از مرور تعاریف سرمایه فکری به نتایج زیر دست می یابیم :
هیچ تعریف یکسانی از سرمایه فکری وجود ندارد؛
مفهوم خلق ارزش به طور مکرر در ارتباط با سرمایه فکری به کار رفته است و این بدین معناست که سرمایه فکری در صورتی برای سازمان مفید است که به ارزش افزوده منجر شود ؛
اکثر تعاریف در بردارنده کلمات مشابهی از قبیل دانش ، مهارت ها ، تجارب ، دارایی های نامشهود ، اطلاعات ، فرایندها و خلق ارزش هستند ؛
تمایز سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به طور وسیعی پذیرفته شده است( Engstrom, 2003).
سرمایه فکری از اطلاعات خاص و سازمان یافته ای متشکل است که یک سازمان می تواند برای یک هدف مولد آن را به کار برد( Cohen , 2007).
2-1-1-2 مفهوم مدیریت سرمایه فکری
مدیریت سرمایه فکری به سازمانها اجازه خواهد داد که توانایی ها و شایستگی هایش را به منظور بهره برداری از آن ها طی زمان ، شناسایی ، حفظ و بازسازی کند( Sudarsanam , 2008). مدیریت سرمایه فکری ، نه تنها به دنبال آن است که موجودی و ذخیره دانایی سازمانی را تعریف و به شیوه مناسبی اندازه گیری کند ، بلکه موضوع کنترل و هدایت جریان دانایی در سطوح متفاوت سازمان به منظور بهبود و ارتقای عملکرد را نیز پی گیری می کند( ارباب شیروانی و عباسی ؛ 1386). از دیدگاه خلق ارزش ، مدیریت سرمایه فکری عبارت است از فرایند کشف و توسعه ارزش در سازمان( Boedker , 2006). زو و فینیک (2003) نیز مدیریت سرمایه فکری را مدیریتی می دانند که در سطح راهبردی و به منظور افزایش توانایی سازمان در ارزش آفرینی صورت می گیرد( Kujanivu , 2009). اسچیوما و لررو(2008) ، مدیریت سرمایه فکری را فعالیتی چتر گونه تعریف می کنند که بر شناسایی ، اندازه گیری ، کنترل و توسعه منابع نامشهود متمرکز است. کارلوسی و چیوما ( 2005) ، به منظور درک بهتر جوانب متفاوت مدیریت سرمایه فکری ، آن را به سه سطح راهبردی ، اداری و اجرایی تقسیم کرده اند. دیدگاه راهبردی در برگیرنده رویکردهایی است که توجه به اهمیت راهبردی دانش و مدیریت آن را در تنظیم راهبردی سازمان نمایان می سازند. دیدگاه مذکور بر سه دیدگاه منبع محور ، شایستگی محور و به طور کلی تر ، الگوی مبتنی بر دانش مبتنی است. در دیدگاه راهبردی ، از سرمایه فکری به منظور خلق و استفاده از دانش در راستای خلق ارزش سازمان استفاده می شود و کسب موفقیت را مرهون سرمایه فکری و توانایی مدیریت این منبع کمیاب می دانند ( Petty & GutHery , 2002). دیدگاه اداری متشکل از رویکردها و روش هایی برای ارزیابی و مدیریت دانش است. در این دیدگاه دو جریان عمده توسعه دانش و ارزیابی دانش قابل شناسایی هستند. توسعه دانش بر رویکردها و فرایندهای خلق و مدیریت دانش تمرکز دارد. ارزیابی دانش در برگیرنده رویکردها و ابزارهایی برای شناسایی ، طبقه بندی و ارزیابی دانش درون سازمان است( Schiuman & Lerro , 2009). در نهایت ، دیدگاه اجرایی به مجموعه ای از فعالیت ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *