انژکتوری است که در انتها و خروجی مجموعه قرار می‌گیرد.

شکل ۴-۵- تصویر مجموعه آزمایش

شکل ۴-۶- شماتیک مجموعه آزمایش

برای این اندازه‌گیری، فشار در محدوده bar 42~2 متغیر است که برای هر حالت (۴گانه) انژکتور متفاوت می‌باشد. برای هر فشار به‌منظور افزایش دقت، دبی دو مرتبه اندازه‌گیری شده (که میانگین آن

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان بلورکه، کووالانسی، "eg"، (۱LFT)

Leave a Reply