می‌باشد. سیستم‌های سیاه با روش‌های مدل‌سازی نرم مطالعه می‌شوند. مثالی از این مدل ها، تفکیک منحنی چند متغیره۱۶ و آنالیز فاکتور تفکیکی می‌باشد۱۷ و مثال پیشرفته‌تر آن آنالیز فاکتور موازی۱۸(PARAFAC) می‌باشد. ترکیبی از مدل‌سازی نرم و سخت جهت مطالعه سیستم‌های خاکستری قابل کاربردی است. مثالی از این روش‌ها، ترکیب روش تفکیک منحنی چند

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های نام‌این، می‌گیرند‏،، می‌آید‏،‌این، برای‌ایجاد

Leave a Reply