دانلود پایان نامه

برای مثال، در بررسی یک سیستم سینتیک شیمیایی، تجزیه‌ داده‌ها براساس مدل سینتیکی به مکانیسم واکنش، پایه‌گذاری می‌شود. که از این مدل اطلاعات کمی درباره همه واکنش‌ها و غلظت‌ها، در محلول تحت مطالعه، بدست می‌آید.
۲) مدل سازی نرم۱۴
در این روش‌ها، فرایندهای شیمیایی بدون نیاز به اطلاعاتی درباره مدل شیمیایی سیستم، توصیف می‌شوند.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد HO-، درآید، R-، NH2

Leave a Reply