که افت‌های زیادی به همراه داشته و قطعه ساخته‌شده را از طراحی دور می‌کند. لذا عملاً در ساخت از این زاویه صرف‌نظر می‌شود. همچنین در عمل اگر طول محفظه چرخش کوتاه باشد وارد و خارج کردن آن سخت می‌شود که برای رفع این مشکل هم ناگزیر، باید طول محفظه چرخش مقداری بیشتر از طراحی در نظر گرفته شود. این مسئله نیز ممکن است انژکتور را از نقطه

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد مطلوبترین، اسپرماتوگونی،، بیضه،، پراهمیت

Leave a Reply