کمومتریکس (ICS) در سال ۱۹۷۴ شد. تعریف‌های متعددی در متون شیمی برای کمومتریکس ارائه شده است. کمومتریکس علمی مربوط به شیمی است که در آن از ریاضیات و آمار برای طراحی با انتخاب روش‌های آزمایشگاهی بهینه۱۲، فراهم کردن حداکثر اطلاعات مفید با آنالیز داده‌ها و به دست آوردن آگاهی از سیستم‌های شیمیایی استفاده می‌شود [۷-۵].
ICS چنین

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع influence، students'، even، content,

Leave a Reply