دانلود پایان نامه

گشتاوری
* برای تعیین اعتبار, دستگاه آزمونگر ساخته، دستگاه ایزوکینتکی در دسترس نبود

۱-۹- تعریف واژگان مفهومی و عملیاتی
۱-۹-۱- الکترومیوگرافی
ثبت الکترومیوگرافی با استفاده از الکترودهای سطحی ۱۶ کانال انجام شد. الکترودها از نوع سه اتصاله بوده و بدون ژل، در محلی بین انتهای وتر و شکم عضله بر روی پوست نصب شدند.
۱-۹-۲- حداکثر

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره پالایشگاههای، میرود.، حلالها، گازها

Leave a Reply