انقباض ارادی ایزومتریک (MVIC)
حداکثر تنش عضله هنگام یک انقباض ایزومتریک ماکزیمم در غالب RMS، به عنوان حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک برای هر یک از عضلات اندازهگیری شدند
۱-۹-۳-گونیامتر
برای اندازهگیری زوایای مفصل شانه از یک گونیامتر خود ساخته استفاده شد که قابلیت انطباق بر تمام صفحات عمود بر صفحه هوریزنتال را

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد (سال، ۱۳۸۷)،، ندشه، فعالند.

Leave a Reply