خواهد داشت.

۱-۷- روش تحقیق
تست در وضعیت:
۱) آبداکشن در صفحه کتف
۲) ?) آبداکشن درصفحه فرونتال
۳) آبداکشن در صفحه ساجیتال
حرکت در زوایای صفر، ۳۰، ?? و ?? درجه شانه، به صورت ایزومتریک با نگهداری یک مقاومت (معادل ۵% وزن بدن) انجام شد. هر آزمون با سه بار تکرار شد. برای جلوگیری از خستگی عضلات بین هر آزمون یک دقیقه استراحت داده

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهشخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

Leave a Reply