بررسی میشود.

۱-۶- فرضیههای پژوهش
۱-فعالیت عضله فوقخاری در صفحه کتف بیشترین فعالیت را خواهد داشت و در صفحه فرونتال کمترین فعالیت را خواهد داشت.
۲-فعالیت عضله فوقخاری در وضعیت ۳۰ درجه در مقایسه با وضعیتهای صفر، ۶۰، ۹۰ درجه بیشترین مقدار راخواهد داشت.
۳-عضله ذوزنقه و دلتوئید در صفحه کتف و در زاویه ۳۰ درجه آبداکشن شدت کمتری

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانغرری، تأمین، "

Leave a Reply