پرونده متولدین با ناهنجاری مادرزادی برای جزئیات مطالعه خارج شد ومورد بررسی قرارگرفته شده است .بروز ناهنجاری مادرزادی (۰۱/۱درصد) (۱۹/۱درصد پسر ،۷۶/۰درصد در جنس دختر ) بوده است ناهنجاری سیستم عضلانی – اسکلتی بیشترین میزان بروز (۲۸/درصد)۰ وبه دنبال آن سیستم عصبی مرکزی (۲۸/۰درصد ) و سیستم تناسلی – ادراری (۲۵/۰درصد). بروز ناهنجاری

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، Many، studies، Mansoori).

Leave a Reply