کاتالیستی معمولا از جنس پلاتینـــیوم قرار دارد که واکنشهای شیمیایی روی آن انجام میگیرد. شکل (۲-۶) پیکربندی و اساس عملکرد پیل سوختی پلیمری را نشان می‌دهد.
واکنش‌های شیمیایی بر روی سطح کاتالیست که در سطح مشترک الکترود و غشا قرار دارد، صورت می‌پذیرد. هیدروژن از یک طرف ]از سمت الکترود آند یا الکترود مربوط به سوخت[ به سمت غشا تغذیه

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع موفقیت‌های، درمان‌های، مسمر،، بیحالی

Leave a Reply