شده و به یون‌های اولیه‌اش تجزیه می گردد و بصورت پروتون و الکترون درمی‌آید. هر اتم هیدروژن شامل یک الکترون و یک پروتون است. پروتون‌ها از طریق غشای پلیمری به سمت الکترود دیگر حرکت می‌کنند، در حالی‌که الکترون‌ها توسط الکترودهای رسانای جریان الکتریکی و از طریق

شکل (۲-۶) اساس عملکرد پیل سوختی پلیمری ]۲[

جمع‌کننده‌های جریان به یک

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفصلی، گلنوهومرال، شانهای، بازویی-دوری

Leave a Reply