دانلود پایان نامه

کریم ترین و سخاوتمند ترین افراد زمان است و چه آن ها که درباره آن حضرت وارد شده است ؛ مانند : مهدی (ع) اموال را به صورت مساوی میان همگان تقسیم کند و کسی را بر کسی امتیاز ندهد. همچنین آمده است : ” علامه المهدی ، ان یکون شدیداً علی العمال ، جواداً بالمال رحیماً بالمساکین ))
علامت مهدی این است که نسبت به کارگزاران دولت خویش بسیار

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره کربن،، پودری، شناختی،،

Leave a Reply