پلی الکترولیت و صاف کردن با صافیهای دانهای متوسط نیاز خواهد بود.

۱-۳-۳-۲-۳- بازیابی کربن فعال

کربن دانهای را میتوان به راحتی با اکسایش مواد آلی در کوره و جدا کردن آنها از سطح کربن بازیابی کرد. مقداری از کربن( در حدود ۵ تا ۱۰%) در خلال فرآیند بازیابی از بین میرود و بایدکربن بکر یا نو جایگزین آن

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع (عزیزی،، جوی-، ،

Leave a Reply