دانلود پایان نامه

شده حاصل شود و برای این فرایند کاهش ضخامت بسیاری لازم است. اما برای تولید چنین ورق‌های نازکی، مقدار کاهش ضخامت با گیج‌های انتهایی ورق محدود شده است و ریز دانه کردن در فرایند های معمول نورد به سختی قابل حصول است. تغییر پلاستیکی شدید می‌تواند در فلزات به وسیله کانال زاویه دار مشابه از طریق پرس، بدون کاهش ضخامت و با ساختار نانو و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع متداول‌ترین، بشقابک، ۴۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰

Leave a Reply