دانلود پایان نامه

وظایف مدیران مدارس در اجرای آئین نامه اجرایی :

در آئین نامه اجرایی مدارس وظایف متعددی بر عهده مدیران مدارس گذاشته شده است که عبارتند از:

1-برنامه ریزی برای تشکیل شورای مدرسه، معلمان،دانش آموزان و انجمن اولیاء و مربیان، اداره و نظارت بر فعالیت های آنان

2-تهیه برنامه سالانه مدرسه در ابعاد مختلف و با مشارکت کارکنان مدرسه و اولیاء دانش آموزان و به تصویب رساندن آن در شورای مدرسه.

3-تقویت منابع مالی مدرسه از طریق استفاده بهینه از منابع مالی دولتی، بهره گیری از مشارکتهای مردمی و کمک های افراد خیر.

4-آشنا کردن کارکنان مدرسه با شرح وظایف مصوب و نظارت بر اجرای صحیح آن.

5-نظارت برحسن اجرای فعالیت های آموزشی،پرورشی، مالی و اداری مدرسه.

6-برقراری ارتباط مستمر با خانواده ها (در موارد لازم ) و آگاه ساختن والدین از میزان غیبت فرزندان و وضعیت تحصیلی آنان.

7-فراهم کردن موقعیت مناسب برای تشکیل کلاسهای آموزشی خانواده و نظارت بر اجرای مناسب برنامه ها ی اعلام شده در این زمینه.

8-نظارت بر ثبت نام دانش آموزان و بررسی پرونده تحصیلی آنان، حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی.

9-دادن آزادی عمل به معلمان طبق مقررات مصوب و تصمیمهای شورای مدرسه در زمینه های گوناگون از جمله :

-انتخاب روشهای تدریس مناسب به وسیله معلمان.

-بودجه بندی کتابهای درسی.

-طرح پرسشهای امتحانی

-به کارگیری وسایل کمک آموزشی و مواد کمک آموزشی

10-آگاه ساختن دانش آموزان مدرسه به وظایف خود، مقررات مربوط به تشویق و تنبیه، مفاد آیین نامه انضباطی مدرسه به تناسب فهم و سن آنان با همکاری کارکنان مدرسه.

11-ایجاد شرایط مناسب برای جلوگیری از خستگی مفرط دانش آموزان از طرق زیر:

  • نظارت مستمربرحجم تکالیف درسی دانش آموزان
  • نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی وپرورشی مدرسه.
  • متعادل کردن دفعات امتحانات کلاس .
  • نشاط آور ساختن کارکنان مدرسه به مفاد آئین نامه های مختلف وممنوعیت تنبیه بدنی در مدرسه .
مطلب مشابه :  نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

12- فراهم کردن شرایط لازم برای بیمه (حوادث) نمودن دانش آموزان .

13- مراقبت در امور مربوط به :

  • تامین آب آشامیدنی سالم.
  • نظافت سرویسهای بهداشتی.
  • توجه به پاکیزگی لباس ، بدن و موی سر دانش آموزان .
  • تهویه و تامین رنگ و روشنایی مناسب فضای مدرسه .
  • تهیه و توزیع بهداشتی مواد خوراکی در تعاونی مدرسه.
  • استفاده از لباس کار در کارگاهها .

14-برنامه ریزی به منظور حفظ ساختمان و نگهداری و استفاده از وسایل و تجهیزات مدرسه و نظارت بر فعالیت های مسئولان ذیربط در این زمینه.

15- فراهم کردن شرایط و امکانات بازدید و گردشهای علمی ، تربیتی و تفریحی دانش آموزان در محدوده شهرستان به کمک کارکنان .

16- تهیه و ارسال گزارش فعالیت های سه ماهه شوراها و انجمن اولیاء و مربیان مدرسه به اداره آموزش و پرورش محل.

17- مطالعه، بررسی ، ارجاع و پاسخگویی به نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهای ارسال شده به مدرسه و برقراری ارتباط کارکنان ، شوراها و انجمنها با سازمان های مختلف و خانواده ها.

18- برنامه ریزی برای باز کردن حساب بانکی مدرسه برابر ضوابط اعلام شده و واریز کردن کلیه در آمدهای مدرسه( سرانه دانش آموزان و وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه ، کمکهای شوراهای آموزش و پرورش مناطق و کمکهای مردمی ) به همراه ارائه گزارش عملکرد کمکهای مردمی به شورای آموزش و پرورش شهرستان .

19- امضای کلیه کارنامه ها و گواهینامه های تحصیلی مدرسه ( صافی ، 1379).