سلولی) و چه از طریق مسیر داخلی (با واسطه میتوکندری) آغاز می‌شود که منجر به شکسته شدن سوبستراهای مختلفی مثل پروکاسپازها، پروتئین‌های خانواده Bcl-2 ، DNase ، پروتئین‌های ساختاری و یا آنزیمی درگیر در مسیرهای سیگنالینگ شده که در نهایت ویژگی‌های مورفولوژیک آپوپتوز را القاء می‌کنند. امروزه حدود ۱۴ نوع کاسپاز شناخته شده که براساس عملکرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *