سلولی) و چه از طریق مسیر داخلی (با واسطه میتوکندری) آغاز می‌شود که منجر به شکسته شدن سوبستراهای مختلفی مثل پروکاسپازها، پروتئین‌های خانواده Bcl-2 ، DNase ، پروتئین‌های ساختاری و یا آنزیمی درگیر در مسیرهای سیگنالینگ شده که در نهایت ویژگی‌های مورفولوژیک آپوپتوز را القاء می‌کنند. امروزه حدود ۱۴ نوع کاسپاز شناخته شده که براساس عملکرد

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد محصولات کشاورزی، کشاورزی پایدار

Leave a Reply