دانلود پایان نامه

کنند.(۲)لامین هسته ای(اسکلت هسته)را می شکافندو روی اسکلت سلولی هم اثر تخریبی دارند(۳)یک گروه سیستئین در جایگاه فعالشان که باقی مانده ی اسید اسپارتیک پروتئین سوبسترا ست را می شکافند و با ان شکاف پروتئولیتیک (تجزیه پروتئین )فعال می شوند.
غشاء پلاسمایی از لحاظ هم پروتئین‌ها و هم فسفولیپیدهای سازنده نامتقارن است به طوری که فسفاتیدیل

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پیل‌های، پیل‌ها، جذاب، انرژی‌های

Leave a Reply