تنظیم کننده اپاپتوزیس ،موجب به هم خوردن تعادل هموستازونهایتاٌ تشکیل تومور گردند. محرکهای آپاپتوز باعث ایجاد گونه های فعال اکسیژن (Reactive Oxygen Spicies (ROS)) می شوند که این گو.نه ها باعث ایجاد شکافتگی در غشا میتوکندری و ایجاد یک سری آبشار سیگنالی بسوی مرگ سلولی میشوند. آنزیمهای کاسپاز (caspase) که آبشار یا کاسپاز نیز ترجمه شده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *