دانلود پایان نامه

تنظیم کننده اپاپتوزیس ،موجب به هم خوردن تعادل هموستازونهایتاٌ تشکیل تومور گردند. محرکهای آپاپتوز باعث ایجاد گونه های فعال اکسیژن (Reactive Oxygen Spicies (ROS)) می شوند که این گو.نه ها باعث ایجاد شکافتگی در غشا میتوکندری و ایجاد یک سری آبشار سیگنالی بسوی مرگ سلولی میشوند. آنزیمهای کاسپاز (caspase) که آبشار یا کاسپاز نیز ترجمه شده

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه کمومتریکس، بهینه۱۲،، [۷-۵].، ICS

Leave a Reply