به دو گروه تقسیم می‌شوند [۴۱] .
۱- کاسپازهای شروع کننده (Initiator) که شامل کاسپازهای ۲، ۸، ۹، ۱۰ می‌باشند.
۲- کاسپازهای اجراء کننده (Executioner) که شامل ۳، ۶، ۷ می‌باشند. اعضاء دیگر کاسپازها شامل ۱، ۴، ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۴ می‌باشند که در پردازش و بلوغ سایتوکین‌ها و غیره دخالت دارند، شکل (۱-۸).

شکل (۱-۸): آنزیمهای کسپاز caspase

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره فسفاتیدیل، سیتوزولی، سرین، سرین‌ها

Leave a Reply