بسیاری کشورهای کویری دنیا در همین کمربند خشکی قرار دارند.
علاوه بر بادهای کلی که در سطح دنیا وجود دارد وضعیت اقلیمی بسیاری از مناطق تحت تاثیر بادهای موضعی است که گرچه عامل اصلی آن نیز تفاوت دما و فشار است اما این تفاوت در مقیاس کوچک بوده و بهمین دلیل فقط در بعضی نقاط خاص مانند نواحی ساحلی و کوهستانی می توان آنها را مشاهده کرد

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع کارکرد های اجرایی

Leave a Reply