و همکاران۴، ۱۹۹۲).
در شکل (۱-۱) تغییرات افزایشی گاز دی اکسید کربن در بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۲۰۰۵ میلادی را نشان می دهد. علت حرکات زیگزاگی این نمودار، نوسانات مقدار چگالی گاز دی اکسید کربن در فصل تابستان و همچنین زمستان می باشد زیرا در تابستان با افزایش فتوسنتز گیاهان، این گاز از جو گرفته شده و در زمستان که فتوسنتز به حداقل می رسد

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه دبی جریان

Leave a Reply