آن به قرن ها یا میلیون ها سال می رسد (عزیزی، ۱۳۸۳).
تکوین تدریجی حرکت های جوی- اقیانوسی از آشفتگی های کوچک و بزرگ به حالت اولیه هریک از این اجزاء بستگی دارد. همچنین وجود تعامل دو جانبه از جنبه های قابل تامل در روابط مزبور است. بطوریکه این تعامل پیچیده امکان برآورد سطح تعادلی نوین برای شرایط مختلف را مشکل می سازد. و از آنجا که

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانعقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان

Leave a Reply