دانلود پایان نامه

لیموی استخراج شده اندازه گیری شد که مشخص گردید کمترین میزان روغن پوست مربوط به روش آبگیر فنجانی پرسی و بیشترین مربوط به روش مارپیچ بود (موحد نژاد و همکاران، ۱۳۹۰). در طی تحقیقی که در ارتباط با انبارداری لیمو انجام شد مشخص شد که طی انبارداری میزان pH، اسید آسکوربیک و بریکس کاهش و شاخص قهوه ای شدن و شاخص رنگ افزایش یافت (موحد نژاد

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، the، and، functional

Leave a Reply