و همکاران، ۱۳۹۰).
در بررسی ها نیز مشخص شده که عامل مهم تلخی در بیشتر مرکیات لیمونین می باشد (موحد نژاد و همکاران، ۱۳۹۰). همچنین باین شد که میزان لیمونین در فلاویدو و آلبیدو بالا ولی در پوست قارچ ها پایین می باشد (موحد نژاد و همکاران، ۱۳۹۰). لیمونی همچمنین به عنوان ترکیب اصلی اسنس مرکبات می باشد (Roy and et al, 2007). از ویژگی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان بلورکه، کووالانسی، "eg"، (۱LFT)

Leave a Reply