دانلود پایان نامه

حدود (۵/۱۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم) تعیین گردیده است (Suntornsuk and et al, 2002). ویتامین ث به دلی ساختار ویژه خود، به سرعت اکسیده و طی دوره نگهداری کاهش می یابد. سرعت تخریب ویتامین ث تا حد زیادی وابسته به نحوه نگهداری میوه می باشد (Burdurlu and et al, 2005).
در تحقیقی میزان اسیدیته، بریکس، روغن پوست، اسید اسکوربیک و فلاونوئیدی آب

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد طراحی،، گرمایی)، (کـمترین، ۶۰

Leave a Reply