دانلود پایان نامه

قابل انتظار خواهد بود که گروهی از دختران سطح بالایی از عوارض حاملگی، زایمان و نوزادی داشته باشند ولی اختلال بیش فعالی و نقص توجه را نشان ندهند. بنابراین این تورش می تواند عامل محافظت کننده باشد.
۶. در مطالعه متاآنالیز بوتا ۱۱و همکاران در سال ۲۰۰۲ پیامدهای رفتاری و شناختی نوزادان در سنین مدرسه که به صورت نارس متولد شده اند، به

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد (موحد، لیمونین، همچمنین، لیمونی

Leave a Reply