، به عنوان گروه شاهد، گرچه سبب شده نقش فاکتورهای ژنتیک بالقوه مداخله گر کاهش یابد، ولی همچنین بعلت سختی نمونه گیری باعث انجام پژوهش بر روی گروه کوچک ۵۰ نفره ای از کودکان مبتلا به ADHD و ۵۰ نفر از خواهر و برادرهای آنان شده است که گروه کوچکی برای مطالعات بررسی خطر حساب می شود و نیازمند تأیید با گروه های بزرگتر جهت اطمینان از روایی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع کهنسالی، جهانیان، جذاب، ملوین۲۹

Leave a Reply