دانلود پایان نامه

تعاملی است: نحوه در دست گیری محصول، نحوه مشاهده کارکردن با محصول، احساس کاربر در به کارگیری و استفاده از محصول نهایی،‌اینکه محصول مورد نظر چگونه به رسیدن به اهداف کاربر کمک می‌کند و نیز میزان هماهنگی محصول تولیدی در برطرف کردن نیاز کاربران است. (Alben-1996)
– تمامی‌جنبه‌های تعامل کاربر نهایی با تولید کننده، سرویس و یا محصول

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کارخانجات،، مقدمه:، دوبینین-رادشکویچ......................................................................................۷۸، نمودار(۴-۱۳)مدل

Leave a Reply