دانلود پایان نامه

ماندن با افراد حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف ، به کار می‌گیرند.‌اینگونه فضاها می‌بایستی فضای سالمی‌برای ترکیب محتوای حرفه‌ای و شخصی‌ایجاد و حفظ گردد. مثال:LinkedIn، Flickr

۱-۳- تعاریف تجربه کاربری و اهمیت پرداختن به آن:
۱-۳-۱- تعریف تجربه کاربری:
– تجربه کاربری، دربرگیرنده تمامی‌جنبه‌های نحوه تعامل افراد و کاربران با محصول

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیر رسمی

Leave a Reply