به روز رسانی شده است. با‌اینکه شبکه‌های به کاربران در جهت‌ایجاد ارتباط عمیق تر بین دوستان و یا‌ایجاد رابطه با افراد جدید، ولی به نظر می‌رسد که بیشتر برای‌ایجاد روابط جدید و جذب مخاطب به کار می‌رود. در‌اینگونه از شبکه‌های اجتماعی از ترکیب اطلاعات شخصی و حرفه‌ای استفاده می‌شود تا ابعاد متفاوتی از شخصیت و علاقه مندی‌های کاربر را

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد پیل‌های، پیل‌ها، جذاب، انرژی‌های

Leave a Reply