شکل۱-۲-ترازهای انرژی اوربیتالهای مولکولی در کمپلکس هشت وجهی

اطراف فلز می باشد. برای ساختن اوربیتالهای مولکولی از روش ترکیب خطی اوربیتالهای اتمی یا LCAO1 استفاده می شود] ۲[.

۱-linear combination of atomic orbital

۱-۱-۴- روش همپوشانی زاویه ای (AOM)

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های ۱-۲-۲-، اجتماعی:، بپردازند.، احتماعی

Leave a Reply