دانلود پایان نامه

بر عهده دارند] ۶[.

۱-Ligand Field Teory
۱-۱-۳- نظزیه اوربیتال مو لکولی:
با بکار گیری این نظریه در توضیح پیوند شیمیائی مربوط به ترکیبات فلزهای واسطه نه تنها به همان نتایج کیفی حاصل از کاربرد نظریه میدان بلور می رسیم بلکه خیلی از پدیده هائی که با مدل الکتروستاتیکی میدان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد پیل‌های، دمایی،، نرسیده‌اند، ?c800

Leave a Reply