گرفته شوند. با بررسی ترتیبی هر پنج اوربیتال d می توانیم این روش را برای تعیین انرژی نهایی مربوط به ساختار کوئوردیناسیونی معینی در اطراف فلز بکار بگیریم ] ۶،۸[.
۱-۲- شیمی کبالت
ترکیبات کبالت از جمله نخستین کمپلکسهایی هستند که موضوع مطالعات گسترده قرار گرفته اند. این مطلب نقش کمپلکسهای کبالت رادر پیشرفت تاریخی شیمی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، publication، the، a

Leave a Reply